Terms and Conditions

English Terms and Conditions are available upon request

Algemene voorwaarden

Opgesteld op 6 januari, 2012

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, uitvoeringen van werken, leveringen, bewerkingen, en handelingen en overeenkomsten van verkoop of andere, al dan niet nadere, overeenkomsten van welke aard ook tussen Pixplicity B.V., te noemen “Opdrachtnemer”, en zijn afnemers, hierna te noemen “Opdrachtgever”.

 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

2.1       Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding van Opdrachtnemer een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht om de aanbieding binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2       Opdrachtgever zal een schriftelijke opdracht, die nog niet door Opdrachtnemer is aanvaard, alleen kunnen herroepen indien alle kosten, c.q. inschrijvingen gemaakt ter zake van de beoordeling van de opdracht en de voorbereiding van de acceptatie, zullen worden vergoed, c.q. gehonoreerd.

 

Artikel 3. Afwijkingen

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover Opdrachtnemer zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering, bewerking, overeenkomst of handeling waarbij zij gemaakt zijn.

 

Artikel 4. Verslaggeving

Opdrachtnemer kan van alle daarvoor in aanmerking komende contacten met Opdrachtgever contactrapporten opmaken, welke ter akkoordbevinding aan Opdrachtgever toegezonden kunnen worden. Wanneer de Opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na toezending schriftelijk heeft gereageerd, wordt het desbetreffende rapport als correct beschouwd en zullen beide partijen daaraan gebonden zijn.

 

Artikel 5. Begroting

Opdrachtnemer maakt desgewenst een begroting met betrekking tot een opdracht, waarin in het kort de voorgestelde werkwijze wordt aangegeven en een prijs wordt begroot. De begroting bevat een specificatie naar honorarium (op basis) van de door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarieven en alle bijkomende kosten. Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf en in redelijkheid. De begroting kan door Opdrachtnemer worden gewijzigd wanneer en voor zover deze is gebaseerd op omstandigheden of feiten, die nadien zijn gewijzigd. Opdrachtnemer is gerechtigd om de afgegeven begroting zonder voorafgaand overleg met maximaal 10% te overschrijden. Opdrachtgever zal de begroting van Opdrachtnemer binnen vier werkdagen na verzending ter goedkeuring tekenen en aan Opdrachtnemer retourneren. Begrotingen die niet tijdig worden geretourneerd, worden als goedgekeurd beschouwd. Indien op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden door Opdrachtnemer worden verricht voordat de hier bedoelde goedkeuringsprocedure van de begroting is voltooid, zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn haar honorarium en kosten in redelijkheid door te berekenen, ook indien deze niet in de begroting zijn begrepen of een goedgekeurde begroting helemaal niet tot stand komt.

 

Artikel 6. Prijzen

Indien niet op basis van een begroting als bedoeld in artikel 5 wordt gewerkt, is het navolgende van toepassing. Alle prijzen zijn excl. BTW, transportkosten en porti. In afwijking van het gestelde in artikel 3 heeft Opdrachtnemer het recht prijsverhogingen van derden, voorzover na de offerte bekend geworden, aan Opdrachtgever door te berekenen.

 

Artikel 7. Uitvoering en levering

Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste kunnen en vanuit haar professionele inzicht vervullen. Wanneer de briefing van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft en verschillende mogelijkheden door Opdrachtnemer dienen te worden verkend alvorens tot een definitief voorstel kan worden gekomen, zullen deze werkzaamheden mede zijn begrepen onder de overeenkomst, gebaseerd op het uiteindelijke voorstel. De diensten en daarbij behorende goederen worden geleverd ter plaatse waar Opdrachtnemer is gevestigd. Eigendomsoverdracht van eventuele geleverde goederen vindt plaats door levering en volledige betaling. Het risico is vanaf levering bij Opdrachtgever.

 

Artikel 8. Tijdsplanning

De door Opdrachtnemer te geven tijdsplanning betreffende de opdracht geldt slechts als indicatie en is niet te beschouwen als fatale termijnen. Niet tijdige levering van enig onderdeel geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schade te claimen, tenzij tevoren schriftelijk het specifieke belang van een bepaalde termijn door Opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en zulks door Opdrachtnemer is geaccepteerd. Zelfs in geval van een specifiek belang van een bepaalde termijn, als bedoeld in 8.2., zal Opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn voor late levering wanneer deze wordt veroorzaakt door omstandigheden, welke buiten de macht van Opdrachtnemer liggen, alsmede hetgeen omschreven als artikel 10.

Artikel 9. Reclame

Wanneer het geleverde bij levering zichtbare gebreken vertoont is Opdrachtgever verplicht onverwijld schriftelijk te reclameren. Betreffende gebreken, welke bij levering niet zichtbaar waren, is Opdrachtgever verplicht onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk te reclameren. Ieder recht op reclame vervalt tenminste 1 maand na levering. Reclames welke niet schriftelijk en tijdig  zijn geschied behoeven niet meer door Opdrachtnemer in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 10. Opschorting

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de opdracht tijdelijk te staken danwel op te schorten, in geval de Opdrachtgever in gebreke is met enige verplichting jegens Opdrachtnemer, daaronder begrepen het stellen van de gevraagde zekerheid ex artikel 18.

 

Artikel 11. Juistheid van gegevens/gegevens van derden

Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid, c.q. de volledigheid van de gegevens zoals door Opdrachtgever verstrekt bij de opdracht/briefings. Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden, c.q. onvolledigheden zal Opdrachtgever aansprakelijk zijn. In geval Opdrachtnemer een overeenkomst uitvoert waarbij zij gebruik maakt van informatie en/of gegevens en/of afbeeldingen van of over derden, welke door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, staat de Opdrachtgever er voor in dat Opdrachtnemer deze kan gebruiken. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden dienaangaande.

 

Artikel 12. Productiebegeleiding

Opdrachtnemer zal toezicht houden op de uitvoering van eventueel door of namens Opdrachtgever aan grafische of andere (productie)bedrijven te verstrekken opdrachten. Opdrachtnemer zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer zelfstandig partij zijn bij een dergelijke overeenkomst met een productiebedrijf. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever vertegenwoordigen tegenover een productiebedrijf voor zover dat binnen een redelijke uitvoering van de opdracht passend is en zulks schriftelijk is bevestigd. Alvorens de definitieve toestemming tot productie wordt verstrekt, dient Opdrachtnemer de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd. Ook indien werkzaamheden van Opdrachtnemer inzake productiebegeleiding niet afzonderlijk in de begroting zijn opgenomen, zullen deze door Opdrachtgever worden vergoed.

 

Artikel 13. Auteursrechten en intellectueel eigendom

Alle werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van software, het ontwikkelen van ideeën, plannen, methodieken en/of werkwijzen, specifiek uitgevoerd in opdracht van opdrachtgever worden eigendom van opdrachtgever, met dien verstande dat Opdrachtnemer het recht behoudt om generieke alsmede niet bedrijfsspecifieke concepten, technieken, processen en procedures die mede door eigen medewerkers zijn opgedaan of ontworpen te hergebruiken en in te bouwen in andere software.

 

Artikel 14. Originaliteit

Opdrachtnemer staat er voor in dat de door haar gecreëerde werken origineel zijn en dat zij over de desbetreffende rechten met betrekking tot het gebruik, zoals omschreven in de opdracht kan beschikken.

 

Artikel 15. Naamsvermelding

Opdrachtnemer is, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd haar ontwerpen te signeren, c.q. haar naam te doen vermelden in het colofon of op een titelrol of anderszins, mits op een gebruikelijke wijze. Indien Opdrachtnemer dit wenst zal het te verveelvoudigen werk, voor zover van toepassing, worden voorzien van het symbool © onder vermelding van naam van het bureau en het jaar van eerste openbaarmaking.

 

Artikel 16. Promotioneel gebruik

Opdrachtnemer zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van Opdrachtgever behoeven wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet onredelijk zal worden geweigerd.

 

Artikel 17. Beëindiging opdracht

17.1     Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te herroepen, doch uitsluitend onder de navolgende voorwaarden:

a) alle door Opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte kosten (honoraria daaronder begrepen) tot het moment van herroeping, worden door Opdrachtgever terstond voldaan, en

b) Opdrachtgever zal Opdrachtnemer terstond vergoeden de door Opdrachtnemer in redelijkheid te verwachten winstmarge met betrekking tot de opdracht, voor dit doel hier gefixeerd op 25% van het totale bedrag dat met de opdracht is gemoeid.

17.2     In geval er sprake is van omstandigheden, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en ongeacht of deze afhankelijk zijn van de wil van de Opdrachtgever, welke de nakoming van de opdracht door Opdrachtnemer in redelijkheid onmogelijk maken, heeft Opdrachtnemer het recht de opdracht terug te geven, waarbij zij het recht zal hebben op de vergoeding zoals omschreven als sub 17.1.

17.3     In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst terstond te beëindigen. Het bepaalde sub 17.1. geldt ook in een dergelijk geval.

Artikel 18. Betaling

Alle betalingen dienen ontvangen te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zodra en zolang Opdrachtgever niet al hetgeen is verschuldigd tijdig zal hebben voldaan, is Opdrachtgever in verzuim en is hij daarvoor een ‘boeterente’ verschuldigd bestaande uit de wettelijke rente, te vermeerderen met €50 administratiekosten en een boete van 2%. Alle buitengerechtelijke kosten welke door Opdrachtnemer ter invordering van openstaande gelden worden gemaakt, komen voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever bij verzuim aan Opdrachtnemer een minimaal bedrag verschuldigd als bepaald in het declaratietarief van de Orde van Advocaten, ongeacht indien de werkelijke kosten hoger zijn, zijn gebondenheid tot betaling van het meerdere. Betalingen dienen te geschieden op de door Opdrachtnemer geannonceerde of anderszins aangegeven bankrekening. Opdrachtnemer is ten allen tijd gerechtigd, ongeacht hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen, zekerheid voor de nakoming van de financiële verplichtingen van Opdrachtgever te eisen, waaronder mede begrepen een bankgarantie en Opdrachtgever zal in redelijkheid daaraan moeten medewerken.

 

Artikel 19. Afgifte materiaal

Alle materialen, die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer zal hebben voldaan. Hetzelfde geldt voor Opdrachtgever ter zake van materialen van Opdrachtnemer (zoals werktekeningen, artwork, etc.), voor zover niet anders werd overeengekomen.

 

Artikel 20. Aansprakelijkheid/schadebeperking

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor enige aansprakelijkheid jegens derden voor gebrekkigheid van enig product, dat is geproduceerd op basis van het ontwerp van Opdrachtnemer, behalve ingeval sprake is van een voor Opdrachtnemer ten tijde van het ontwerpen redelijkerwijze kenbaar gebrek in haar ontwerp. In ieder geval zal Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk zijn noch jegens Opdrachtgever, noch jegens derden voor enige gevolgschade of andere schade. Onverminderd het bovenstaande zal Opdrachtnemer nimmer schadevergoeding verschuldigd zijn, die uitgaat boven hetgeen met de opdracht was gemoeid. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 blijft Opdrachtgever ten allen tijde verantwoordelijk voor en vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van enige schade of aanspraak voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige omschrijving of vermelding van producten of bestanddelen daarvan in het kader van de opdracht.

 

Artikel 21. Geheimhouding

Opdrachtnemer is verplicht alle informatie van Opdrachtgever, die voor hem als vertrouwelijk kenbaar is, vertrouwelijk te behandelen. Opdrachtnemer zal alle gegevens die haar en haar medewerkers in het kader van de uitvoering van werkzaamheden in vertrouwen ter beschikking worden gesteld of ter ore komen met de grootst mogelijke voorzichtigheid behandelen en niet ter beschikking stellen aan derden, anders dan met toestemming van de opdrachtgever. Dit betreft uitsluitend gegevens die niet ook via openbare bronnen beschikbaar zijn.

 

Artikel 22. Overdracht

De rechte en/of plichten uit hoofde van onder deze voorwaarden tot stand gekomen overeenkomsten kunnen niet worden overgedragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

Artikel 23. Toepasselijk recht/competentie

Het Nederlands recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd